BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 

 • Usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu

 • Usluga koordinatora u fazi izvođenja radova

 • Konsultantske usluge u oblasti medicine rada

 • Osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 • Dodatno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (kod pojave specifičnog rizika)

 • Izrada dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu :

  • Akt o proceni rizika

  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

  • Program osposobljavanja

  • Uputstva i procedure za bezbedan rad

  • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta

  • Izrada Plana preventivnih mera na privremenim pokretnim gradilištima

  • Prijava početka radova

  • Vođenje evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Priprema dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Obezbeđivanje oznaka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu