BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 

 • Usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu

  Sprovođenje postupka procene rizika.

  Vršenje kontrole i davanje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

  Učestvovanje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada.

  Organizovanje preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline.

  Organizovanje preventivnih i periodičnih preglede i proveru opreme za rad.

  Predlaganje mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom.

  Svakodnevno praćenje i kontrolisanje primene mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca.

  Praćenje stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvovanje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje.

  Pripremanje i sprovođenje osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

  Pripremanje uputstva za bezbedan rad i kontrolisanje njihove primene.

  Vođenje evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

 • Usluga koordinatora u fazi izvođenja radova

  Vršenje koordinacije primene načela prevencije u slučajevima kada se odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim.

  Vršenje koordinacije primene načela prevencije u slučajevima kada se procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova.

  Koordiniranje realizacije planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

  Predlaganje pokretanja postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu.

  Organizovanje saradnje i međusobnog obaveštavanja svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti.

  Obezbeđivanje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama.

  Koordiniranje sporazuma radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno.

  Preduzimanje mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište.

  Obaveštavanje nadležne inspekcije rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad.

  Svakodnevno obilaženje gradilišta na kome se vrši koordinacija.

  Vođenje evidencije o obilasku gradilišta i upoznaje investitora, odnosno zastupnika investitora o promenama na gradilištu.

 • Konsultantske usluge u oblasti medicine rada

  Upućivanje zaposlenih na predhodne i preiodične lekarske preglede.

  Upućivanje zaposlenih na ciljane lekarske preglede.

  Saradnja i koordinacija rada sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 • Osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  Osnovno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

  Dodatno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (kod pojave specifičnog rizika).

 • Izrada dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu :

  • Akt o proceni rizika

  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

  • Program osposobljavanja

  • Uputstva i procedure za bezbedan rad

  • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta

  • Izrada Plana preventivnih mera na privremenim pokretnim gradilištima

  • Prijava početka radova

  • Vođenje evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Priprema dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Obezbeđivanje oznaka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu