ZAŠTITA OD POŽARA

 

 • Usluga lica za stručno savetovanje i organizovanje poslova u oblasti ZOP-a

 • Izrada dokumentacije iz oblasti ZOP-a :

  • Pravila zaštite od požara

  • Plan evakuacije u slučaju požara

  • Program obuke iz zaštite od požara

  • Testove iz oblasti zaštite od požara

  • Uputstva za postupanje u slučaju požara

  • Postavljanje znakova upozorenja, opasnosti izabrana, kao i označavanje smerova i pravaca kretanja osoba prilikom evakuacije iz objekata

 • Organizovanje pregleda i funkcionalnog ispitivanja mobilnih aparata i hidrantske mreže za gašenje početnog požara

 • Organizovanje nabavke usluga, opreme, uređaja